Đông Đông

Đông ĐôngWriter Tham gia ngày 20/08/2018

Là một Phật tử thường xuyên đi nhà thờ.
Tác phẩm