UX

ux

Lỗi quy kết

Trong một cuốn sách nổi tiếng The Tipping Point, tác giả Malcolm Gladwell chỉ ra các đặc trưng của những người có ảnh hưởng vào một trong ba kiểu: Kết nối,…

No More Posts