30 font chữ miễn phí tuyệt vời cho năm 2019

Sau đây là một số font chữ tuyệt vời, đa dạng phong cách mà iDesign đã tổng hợp, hy vọng chúng có thể giúp bạn tạo nên những tác phẩm tuyệt vời!

1. MORGANITE


2. THE CIRCUS DISPLAY


3. ARKIPELAGO


4. TRADESMITH


5. COLUS


6. COLORTUBE


7. BRIBERRA


8. ALOJA


9. CUNIA


10. SPACE GROTESK


11. HORIZON


12. BUCKWHEAT


13. FREE FAT FONT!


14. UNDERSTOCK


15. FINLAND


16. ACRYLIC HAND THICK


17. SERICO


18. BOBBY JONES


19. PUZZLED


20. ANODINA


21. OBJECT SANS


22. BRIPOKUS STENCIL FONT


23. HANSIEF


24. TUESDAY NIGHT


25. MINDFULLY


26. RUSTICO


27. AILERON


28. BIG JOHN / SLIM JOE


29. DISCLAIMER


30. FIXERTổng hợp bởi Đông Đông

Hình trong bài (102)
Là một Phật tử thường xuyên đi nhà thờ.