Cảm hứng thiết kế kỳ 6

id cam hung thiet ke ky 6
Introducing The Design Genome Project thiết kế bởi InVision
id cam hung thiet ke ky 6 2
Cosmetic Ui Design thiết kế bởi MasudurRahman
id cam hung thiet ke ky 6 3
Emails Refreshing UI thiết kế bởi Cuberto
id cam hung thiet ke ky 6 4
Dakota Plant — #2 Layout thiết kế bởi Nicola Baldo cho Norde
id cam hung thiet ke ky 6 5
Meeting Dashboard — Dark version thiết kế bởi DivanRaj
id cam hung thiet ke ky 6 6
RIP Stephen Hawking thiết kế bởi EranMendel
id cam hung thiet ke ky 6 7
USB Types thiết kế bởi GalShir
Meridian Loop thiết kế bởi Peter Gaillard
Maki roll thiết kế bởi MiguelE.
Pi, Explained thiết kế bởi Gal Shir cho Lemonade
Buried thiết kế bởi Aloo
id cam hung thiet ke ky 6 12
The Riddler thiết kế bởi Guillaume Kurkdjian
id cam hung thiet ke ky 6 13
Rubik thiết kế bởi Peter Tarka và molistudio ™
id cam hung thiet ke ky 6 14
id cam hung thiet ke ky 6 15
id cam hung thiet ke ky 6 16
MELMAK-69 “ Abducción” Album Artwork & Logo thiết kế bởi Juan Caicedo
id cam hung thiet ke ky 6 17
Flora thiết kế bởi Nuria Madrid và Cristian MalagónGarcia
id cam hung thiet ke ky 6 18
Futuristic concept exploration thiết kế bởi GuangyuLi
id cam hung thiet ke ky 6 19
MTV Beats & Eats thiết kế bởi Motherbird —

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Hình trong bài (19)