Batsana Batsana - Graphic Design

Paranoid - Một dự án phông chữ miễn phí

Dự án được thực hiện bởibySimon Carrasco, John Stuart và Kevin Yeun Kit Lo, Paranoid có mặt chữ hoàn toàn hình học và phù hợp cho các tiêu đề lớn. Phông chữ hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu bạn có ý địn sử dụng cho mục đích thương mại, xin vui lòng liên hệ với nhóm tác giả.

FREE download of Paranoid (OTF)

Hình trong bài (5)