Batsana Batsana - Graphic Design

100 fonts miễn phí tốt nhất cho nhà thiết kế (p1)

Trang Creativebloq đã tổng hợp 100 phông miễn phí tốt nhất. Bộ tổng hợp bao gồm rất nhiều loại, không chân, có chân, vẽ tay, rất tốt để bạn nào yêu thích sự đa dạng trong các thiết kế của mình.

01. Densel

dense(1)

02. Baron

baron

03. Ziamimi

ziamimi

04. Woodwarrior

woodwarrior(1)

05. Woodshop

woodshop

06. Vicent

vincent

07. Construthinvism

universe

08. Truelove

truelove

09. Tracks

tracks

10. Quirky

quirky(1)

11. Parisish

parisish

12. Molesk

molesk

13. Linny

linny

14. Kilogram

kilogram

15. Higher

higher(1)

16. Gooddog

gooddog

17. Look up

hellofont(1)(1)

18. Flex display

flexdisplay

19. Fenix

fenix

20. Chrome Light

chrome1(1)

21. Calendas Plus

calendas

22. Brush hand new

brushhand

23. Biko

biko5

24. Bob

bob(1)

25. Bigmouth

bigmouth

Hình trong bài (25)