Bảng màu CMYK-RGB thông dụng

Trong bài viết này, iDesign sẽ mang đến bạn toàn bộ hệ số màu của các bảng màu thông dụng như RGB, CMYK hay HEX.

Bảng màu sẽ được sắp xếp theo thứ tự RGB – CMYK – HEX để giúp các bạn dễ dàng ứng dụng màu sắc mong muốn vào những sản phẩm của chính mình.


STTCMYKRGBHEX-16
10100100451390228B0016
2010010025178031B2001F
3010010015197035C50023
401001000223041DF0029
50857002297070E54646
6065500238124107EE7C6B
7045300245168154F5A89A
8020100252218213FCDAD5
9090804514230328E1E20
1009080251824143B6292B
1109080152004649C82E31
120908002235357E33539
1307065023511383EB7153
14055500241147115F19373
15040350246178151F6B297
16020200252217196FCD9C4
1706010045148835945305
18060100251891079BD6B09
190601001520811911D0770B
20060100023613514EC870E
2105080024015666F09C42
22040600245177109F5B16D
23025400250206156FACE9C
24015200253226202FDE2CA
25040100451511090976D00
26040100251931400C18C00
27040100152131550D59B00
2804010002411750F1AF00
2903080024319470F3C246
30025600249204118F9CC76
31015400252224166FCE0A6
32010200254235208FEEBD0
33001004515615309C9900
3400100251991950C7C300
3500100152202160DCD800
360010002492440F9F400
370080025224576FCF54C
3800600254248134FEF889
3900400255250179FFFAB3
4000250255251209FFFBD1
41600100455411723367517
42600100257215032489620
4360010015801663750A625
44600100091189435BBD2B
455008001311999383C75D
46350600175215136AFD788
47250400200226177C8E2B1
48120200230241216E6F1D8
491000904509865006241
5010009025012784007F54
5110009015014094008C5E
521000900016010700A06B
53800750017411400AE72
5460055010319112767BF7F
5545035015220818598D0B9
56250200201228214C9E4D6
5710004045010310700676B
58100040250132137008489
59100040150146152009298
601000400016617300A6AD
61800300017819100B2BF
626002501101952016EC3C9
6345020015320921199D1D3
64250100202229232CAE5E8
65100600451654103103667
66100600252471133184785
671006001527791471B4F93
6810060003290167205AA7
6985500066110180426EB4
706540001151361937388C1
7150250014817021494AAD6
72301500191202230BFCAE6
7310090045332181211551
741009002545301052D1E69
75100900155034117322275
76100900058401333A2885
778580008131144511F90
787565009991162635BA2
796055001301151768273B0
80454000160149196A095C4
81801000455647538044B
828010002573797490761
838010001582910852096C
84801000093121235D0C7B
856585001215513979378B
86556500140991648C63A4
87405000170135184AA87B8
88253000201181212C9B5D4
894010004510007564004B
9040100025120098780062
914010001514301098F006D
9240100001620124A2007C
933580001430109AF4A92
94256000197124172C57CAC
95204000210166199D2A6C7
96102000232211227E8D3E3
9700010236236236ECECEC
9800020215215215D7D7D7
9900030194194194C2C2C2
10000035183183183B7B7B7
10100045160160160A0A0A0
10200055137137137898989
10300065112112112707070
10400075858585555555
10500085545454363636
106000100000000000

EEEEEEDdddddCCCCCCBBBBBBAAAAAA999999
888888777777666666555555444444333333
222222111111000000FF0000EE0000DD0000
CC0000BB0000AA0000990000880000770000
660000550000440000330000220000110000
FFFFFFFFFFCCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00
CCFFFFCCFFCCCCFF99CCFF66CCFF33CCFF00
99FFFF99FFCC99FF9999FF6699FF3399FF00
66FFFF66FFCC66FF9966FF6666FF3366FF00
33FFFF33FFCC33FF9933FF6633FF3333FF00
00FFFF00FFCC00FF9900FF6600FF3300FF00
FFCCFFFFCCCCFFCC99FFCC66FFCC33FFCC00
CCCCFFCCCCCCCCCC99CCCC66CCCC33CCCC00
99CCFF99CCCC99CC9999CC6699CC3399CC00
66CCFF66CCCC66CC9966CC6666CC3366CC00
33CCFF33CCCC33CC9933CC6633CC3333CC00
00CCFF00CCCC33CC6633CC3300CC9900CC66
00CC3300CC00FF99FFFF99CCFF9999FF9966
FF9933FF9900CC99FFCC99CCCC9999CC9966
CC9933CC99009999FF9999CC999999999966
9999339999006699FF6699cc669999669966
6699336699003399FF3399CC339999339966
3399333399000099FF0099CC009999009966
009933009900FF66FFFF66CCFF6699FF6666
FF6633FF6600CC66FFCC66CCCC6699CC6666
CC6633CC66009966FF9966CC996699996666
9966339966006666FF6666CC666699666666
6666336666003366FF3366CC336699336666
3366333366000066FF0066CC006699006666
006633006600FF33FFFF33CCFF3399FF3366
FF3333FF3300CC33FFCC33CCCC3399CC3366
CC3333CC33009933FF9933CC993399993366
9933339933006633FF6633CC663399663366
6633336633003333FF3333CC333399333366
3333333333000033FFFF33330033CC003399
003366003333003300FF00FFFF00CCFF0099
FF0066FF0033FF0000CC00FFCC00CCCC0099
CC0066CC0033CC00009900FF9900CC990099
9900669900339900006600FF6600CC660099
6600666600336600003300FF3300CC330099
3300663300333300000000FF0000CC000099
00006600003300FF0000EE0000DD0000CC00
00BB0000AA00009900008800007700006600
0055000044000033000022000011000000FF
0000EE0000DD0000CC0000BB0000AA000099
000088000077000055000044000022000011

Màu sắc & TênRGB tương đươngHệ thập lục phân #
GhostWhite248 248 255# F8F8FF
WhiteSmoke245 245 245# F5F5F5
Gainsboro220 220 220# DCDCDC
White255 255 255# FFFFFF
Đen0 0 0# 000000
DimGray105 105 105# 696.969
LightGray211 211 211# D3D3D3
Gray190 190 190# BEBEBE
Gray1128 28 28# 1C1C1C
Gray2154 54 54# 363.636
Gray3179 79 79# 4F4F4F
Gray41105 105 105# 696.969
Gray51130 130 130# 828.282
Gray61156 156 156# 9C9C9C
Gray71181 181 181# B5B5B5
Gray81207 207 207# CFCFCF
Gray91232 232 232# E8E8E8
DarkGray169 169 169# A9A9A9
LightSlateGray119 136 153# 778.899
SlateGray112 128 144# 708.090
SlateGray1198 226 255# C6E2FF
SlateGray2185 211 238# B9D3EE
SlateGray3159 182 205# 9FB6CD
SlateGray4108 123 139# 6C7B8B
DarkSlateGray47 79 79# 2F4F4F
DarkSlateGray1151 255 255# 97FFFF
DarkSlateGray2141 238 238# 8DEEEE
DarkSlateGray3121 205 205# 79CDCD
DarkSlateGray482 139 139# 528B8B
PaleGoldenrod238 232 170# EEE8AA
FloralWhite255 250 240# FFFAF0
LightGoldenrodYellow250 250 210# FAFAD2
SaddleBrown139 69 19# 8B4513
Sienna160 82 45# A0522D
OldLace253 245 230# FDF5E6
Lanh250 240 230# FAF0E6
PapayaWhip255 239 213# FFEFD5
BlanchedAlmond255 235 205# FFEBCD
Giày của mọi da đỏ255 228 181# FFE4B5
Peru205 133 63# CD853F
Be245 245 220# F5F5DC
SandyBrown244 164 96# F4A460
Snow1255 250 250# FFFAFA
Snow2238 233 233# EEE9E9
Snow3205 201 201# CDC9C9
Snow4139 137 137# 8B8989
Seashell1255 245 238# FFF5EE
Seashell2238 229 222# EEE5DE
Seashell3205 197 191# CDC5BF
Seashell4139 134 130# 8B8682
AntiqueWhite250 235 215# FAEBD7
AntiqueWhite1255 239 219# FFEFDB
AntiqueWhite2238 223 204# EEDFCC
AntiqueWhite3205 192 176# CDC0B0
AntiqueWhite4139 131 120# 8B8378
Bisque1255 228 196# FFE4C4
Bisque2238 213 183# EED5B7
Bisque3205 183 158# CDB79E
Bisque4139 125 107# 8B7D6B
PeachPuff1255 218 185# FFDAB9
PeachPuff2238 203 173# EECBAD
PeachPuff3205 175 149# CDAF95
PeachPuff4139 119 101# 8B7765
NavajoWhite1255 222 173# FFDEAD
NavajoWhite2238 207 161# EECFA1
NavajoWhite3205 179 139# CDB38B
NavajoWhite4139 121 94# 8B795E
LemonChiffon1255 250 205# FFFACD
LemonChiffon2238 233 191# EEE9BF
LemonChiffon3205 201 165# CDC9A5
LemonChiffon4139 137 112# 8B8970
Cornsilk1255 248 220# FFF8DC
Cornsilk2238 232 205# EEE8CD
Cornsilk3205 200 177# CDC8B1
Cornsilk4139 136 120# 8B8878
Ivory1255 255 240# FFFFF0
Ivory2238 238 224# EEEEE0
Ivory3205 205 193# CDCDC1
Ivory4139 139 131# 8B8B83
MintCream245 255 250# F5FFFA
Honeydew1240 255 240# F0FFF0
Honeydew2224 238 224# E0EEE0
Honeydew3193 205 193# C1CDC1
Honeydew4131 139 131# 838B83
LavenderBlush1255 240 245# FFF0F5
LavenderBlush2238 224 229# EEE0E5
LavenderBlush3205 193 197# CDC1C5
LavenderBlush4139 131 134# 8B8386
Cây oải hương230 230 250# E6E6FA
MistyRose1255 228 225# FFE4E1
MistyRose2238 213 210# EED5D2
MistyRose3205 183 181# CDB7B5
MistyRose4139 125 123# 8B7D7B
Azure1240 255 255# F0FFFF
Azure2224 238 238# E0EEEE
Azure3193 205 205# C1CDCD
Azure4131 139 139# 838B8B
AliceBlue240 248 255# F0F8FF
LightSlateBlue132 112 255# 8470FF
MediumSlateBlue123 104 238# 7B68EE
SlateBlue106 90 205# 6A5ACD
SlateBlue1131 111 255# 836FFF
SlateBlue2122 103 238# 7A67EE
SlateBlue3105 89 205# 6959CD
SlateBlue471 60 139# 473C8B
DarkSlateBlue72 61 139# 483D8B
RoyalBlue65 105 225# 4169E1
RoyalBlue172 118 255# 4876FF
RoyalBlue267 110 238# 436EEE
RoyalBlue358 95 205# 3A5FCD
RoyalBlue439 64 139# 27408B
Blue10 0 255# 0000FF
Blue20 0 238# 0000EE
Thẫm0 0 139# 00008B
NavyBlue0 0 128# 000.080
MidnightBlue25 25 112# 191.970
CornflowerBlue100 149 237# 6495ED
Mediumblue0 0 205# 0000CD
PowderBlue176 224 230# B0E0E6
DodgerBlue130 144 255# 1E90FF
DodgerBlue228 134 238# 1C86EE
DodgerBlue324 116 205# 1874CD
DodgerBlue416 78 139# 104E8B
SteelBlue70 130 180# 4682B4
SteelBlue199 184 255# 63B8FF
SteelBlue292 172 238# 5CACEE
SteelBlue379 148 205# 4F94CD
SteelBlue454 100 139# 36648B
DeepSkyBlue10 191 255# 00BFFF
DeepSkyBlue20 178 238# 00B2EE
DeepSkyBlue30 154 205# 009ACD
DeepSkyBlue40 104 139# 00688B
Xanh da trời135 206 235# 87CEEB
SkyBlue1135 206 255# 87CEFF
SkyBlue2126 192 238# 7EC0EE
SkyBlue3108 166 205# 6CA6CD
SkyBlue474 112 139# 4A708B
LightSkyBlue135 206 250# 87CEFA
LightSkyBlue1176 226 255# B0E2FF
LightSkyBlue2164 211 238# A4D3EE
LightSkyBlue3141 182 205# 8DB6CD
LightSkyBlue496 123 139# 607B8B
LightSteelBlue176 196 222# B0C4DE
LightSteelBlue1202 225 255# CAE1FF
LightSteelBlue2188 210 238# BCD2EE
LightSteelBlue3162 181 205# A2B5CD
LightSteelBlue4110 123 139# 6E7B8B
LightBlue173 216 230# ADD8E6
LightBlue1191 239 255# BFEFFF
LightBlue2178 223 238# B2DFEE
LightBlue3154 192 205# 9AC0CD
LightBlue4104 131 139# 68838B
LightCyan1224 255 255# E0FFFF
LightCyan2209 238 238# D1EEEE
LightCyan3180 205 205# B4CDCD
LightCyan4122 139 139# 7A8B8B
CadetBlue95 158 160# 5F9EA0
CadetBlue1152 245 255# 98F5FF
CadetBlue2142 229 238# 8EE5EE
CadetBlue3122 197 205# 7AC5CD
CadetBlue483 134 139# 53868B
PaleTurquoise175 238 238# AFEEEE
PaleTurquoise1187 255 255# BBFFFF
PaleTurquoise2174 238 238# AEEEEE
PaleTurquoise3150 205 205# 96CDCD
PaleTurquoise4102 139 139# 668B8B
MediumTurquoise72 209 204# 48D1CC
DarkTurquoise0 206 209# 00CED1
Lam ngọc64 224 208# 40E0D0
Turquoise10 245 255# 00F5FF
Turquoise20 229 238# 00E5EE
Turquoise30 197 205# 00C5CD
Turquoise40 134 139# 00868B
Cyan10 255 255# 00FFFF
Cyan20 238 238# 00EEEE
Cyan30 205 205# 00CDCD
DarkCyan0 139 139# 008B8B
Aquamarine1127 255 212# 7FFFD4
Aquamarine2118 238 198# 76EEC6
Aquamarine3102 205 170# 66CDAA
Aquamarine469 139 116# 458B74
DarkSeaGreen143 188 143# 8FBC8F
DarkSeaGreen1193 255 193# C1FFC1
DarkSeaGreen2180 238 180# B4EEB4
DarkSeaGreen3155 205 155# 9BCD9B
DarkSeaGreen4105 139 105# 698B69
Biển xanh46 139 87# 2E8B57
SeaGreen184 255 159# 54FF9F
SeaGreen278 238 148# 4EEE94
SeaGreen367 205 128# 43CD80
PaleGreen152 251 152# 98FB98
PaleGreen1154 255 154# 9AFF9A
PaleGreen2144 238 144# 90EE90
PaleGreen3124 205 124# 7CCD7C
PaleGreen484 139 84# 548B54
SpringGreen10 255 127# 00FF7F
SpringGreen20 238 118# 00EE76
SpringGreen30 205 102# 00CD66
SpringGreen40 139 69# 008B45
Green10 255 0# 00FF00
Green20 238 0# 00EE00
Green30 205 0# 00CD00
Green40 139 0# 008B00
Navy0 100 0# 006.400
MediumSeaGreen60 179 113# 3CB371
LightSeaGreen32 178 170# 20B2AA
LightGreen144 238 144# 90EE90
LawnGreen124 252 0# 7CFC00
MediumSpringGreen0 250 154# 00FA9A
GreenYellow173 255 47# ADFF2F
LimeGreen50 205 50# 32CD32
YellowGreen154 205 50# 9ACD32
ForestGreen34 139 34# 228B22
Chartreuse1127 255 0# 7FFF00
Chartreuse2118 238 0# 76EE00
Chartreuse3102 205 0# 66CD00
Chartreuse469 139 0# 458B00
OliveDrab107 142 35# 6B8E23
OliveDrab1192 255 62# C0FF3E
OliveDrab2179 238 58# B3EE3A
OliveDrab3154 205 50# 9ACD32
OliveDrab4105 139 34# 698B22
DarkOliveGreen85 107 47# 556B2F
DarkOliveGreen1202 255 112# CAFF70
DarkOliveGreen2188 238 104# BCEE68
DarkOliveGreen3162 205 90# A2CD5A
DarkOliveGreen4110 139 61# 6E8B3D
Khaki1255 246 143# FFF68F
Khaki2238 230 133# EEE685
Khaki3205 198 115# CDC673
Khaki4139 134 78# 8B864E
DarkKhaki189 183 107# BDB76B
LightGoldenrod238 221 130# EEDD82
LightGoldenrod1255 236 139# FFEC8B
LightGoldenrod2238 220 130# EEDC82
LightGoldenrod3205 190 112# CDBE70
LightGoldenrod4139 129 76# 8B814C
LightYellow1255 255 224# FFFFE0
LightYellow2238 238 209# EEEED1
LightYellow3205 205 180# CDCDB4
LightYellow4139 139 122# 8B8B7A
Yellow1255 255 0# FFFF00
Yellow2238 238 0# EEEE00
Yellow3205 205 0# CDCD00
Yellow4139 139 0# 8B8B00
Gold1255 215 0# FFD700
Gold2238 201 0# EEC900
Gold3205 173 0# CDAD00
Gold4139 117 0# 8B7500
Goldenrod218 165 32# DAA520
Goldenrod1255 193 37# FFC125
Goldenrod2238 180 34# EEB422
Goldenrod3205 155 29# CD9B1D
Goldenrod4139 105 20# 8B6914
DarkGoldenrod184 134 11# B8860B
DarkGoldenrod1255 185 15# FFB90F
DarkGoldenrod2238 173 14# EEAD0E
DarkGoldenrod3205 149 12# CD950C
DarkGoldenrod4139 101 8# 8B658B
RosyBrown188 143 143# BC8F8F
RosyBrown1255 193 193# FFC1C1
RosyBrown2238 180 180# EEB4B4
RosyBrown3205 155 155# CD9B9B
RosyBrown4139 105 105# 8B6969
IndianRed205 92 92# CD5C5C
IndianRed1255 106 106# FF6A6A
IndianRed2238 99 99# EE6363
IndianRed3205 85 85# CD5555
IndianRed4139 58 58# 8B3A3A
Sienna1255 130 71# FF8247
Sienna2238 121 66# EE7942
Sienna3205 104 57# CD6839
Sienna4139 71 38# 8B4726
Burlywood222 184 135# DEB887
Burlywood1255 211 155# FFD39B
Burlywood2238 197 145# EEC591
Burlywood3205 170 125# CDAA7D
Burlywood4139 115 85# 8B7355
Lúa mì245 222 179# F5DEB3
Wheat1255 231 186# FFE7BA
Wheat2238 216 174# EED8AE
Wheat3205 186 150# CDBA96
Wheat4139 126 102# 8B7E66
Tân210 180 140# D2B48C
Tan1255 165 79# FFA54F
Tan2238 154 73# EE9A49
Tan3205 133 63# CD853F
Tan4139 90 43# 8B5A2B
Sôcôla210 105 30# D2691E
Chocolate1255 127 36# FF7F24
Chocolate2238 118 33# EE7621
Chocolate3205 102 29# CD661D
Chocolate4139 69 19# 8B4513
Gạch chịu nóng178 34 34# B22222
Firebrick1255 48 48# FF3030
Firebrick2238 44 44# EE2C2C
Firebrick3205 38 38# CD2626
Firebrick4139 26 26# 8B1A1A
Brown165 42 42# A52A2A
Brown1255 64 64# FF4040
Brown2238 59 59# EE3B3B
Brown3205 51 51# CD3333
Brown4139 35 35# 8B2323
Cá hồi250 128 114# FA8072
Salmon1255 140 105# FF8C69
Salmon2238 130 98# EE8262
Salmon3205 112 84# CD7054
Salmon4139 76 57# 8B4C39
LightSalmon1255 160 122# FFA07A
LightSalmon2238 149 114# EE9572
LightSalmon3205 129 98# CD8162
LightSalmon4139 87 66# 8B5742
Orange1255 165 0# FFA500
Orange2238 154 0# EE9A00
Orange3205 133 0# CD8500
Orange4139 90 0# 8B5A00
DarkOrange255 140 0# FF8C00
DarkOrange1255 127 0# FF7F00
DarkOrange2238 118 0# EE7600
DarkOrange3205 102 0# CD6600
DarkOrange4139 69 0# 8B4500
LightCoral240 128 128# F08080
San hô255 127 80# FF7F50
Coral1255 114 86# FF7256
Coral2238 106 80# EE6A50
Coral3205 91 69# CD5B45
Coral4139 62 47# 8B3E2F
Tomato1255 99 71# FF6347
Tomato2238 92 66# EE5C42
Tomato3205 79 57# CD4F39
Tomato4139 54 38# 8B3626
OrangeRed1255 69 0# FF4500
OrangeRed2238 64 0# EE4000
OrangeRed3205 55 0# CD3700
OrangeRed4139 37 0# 8B2500
Red1255 0 0# FF0000
Red2238 0 0# EE0000
Red3205 0 0# CD0000
DarkRed139 0 0# 8B0000
Trang điểm198 0 0# C60000
Giận đỏ mặt220 20 60# DC143C
DeepPink1255 20 147# FF1493
DeepPink2238 18 137# EE1289
DeepPink3205 16 118# CD1076
DeepPink4139 10 80# 8B0A50
HotPink255 105 180# FF69B4
HotPink1255 110 180# FF6EB4
HotPink2238 106 167# EE6AA7
HotPink3205 96 144# CD6090
HotPink4139 58 98# 8B3A62
Pink255 192 203# FFC0CB
Pink1255 181 197# FFB5C5
Pink2238 169 184# EEA9B8
Pink3205 145 158# CD919E
Pink4139 99 108# 8B636C
LightPink255 182 193# FFB6C1
LightPink1255 174 185# FFAEB9
LightPink2238 162 173# EEA2AD
LightPink3205 140 149# CD8C95
LightPink4139 95 101# 8B5F65
PaleVioletRed219 112 147# DB7093
PaleVioletRed1255 130 171# FF82AB
PaleVioletRed2238 121 159# EE799F
PaleVioletRed3205 104 137# CD6889
PaleVioletRed4139 71 93# 8B475D
Làm biếng176 48 96# B03060
Maroon1255 52 179# FF34B3
Maroon2238 48 167# EE30A7
Maroon3205 41 144# CD2990
Maroon4139 28 98# 8B1C62
VioletRed208 32 144# D02090
VioletRed1255 62 150# FF3E96
VioletRed2238 58 140# EE3A8C
VioletRed3205 50 120# CD3278
VioletRed4139 34 82# 8B2252
Magenta1255 0 255# FF00FF
Magenta2238 0 238# EE00EE
Magenta3205 0 205# CD00CD
DarkMagenta139 0 139# 8B008B
Cây lan218 112 214# DA70D6
Orchid1255 131 250# FF83FA
Orchid2238 122 233# EE7AE9
Orchid3205 105 201# CD69C9
Orchid4139 71 137# 8B4789
Mận221 160 221# DDA0DD
Plum1255 187 255# FFBBFF
Plum2238 174 238# EEAEEE
Plum3205 150 205# CD96CD
Plum4139 102 139# 8B668B
MediumOrchid186 85 211# BA55D3
MediumOrchid1224 102 255# E066FF
MediumOrchid2209 95 238# D15FEE
MediumOrchid3180 82 205# B452CD
MediumOrchid4122 55 139# 7A378B
DarkOrchid153 50 204# 9932CC
DarkOrchid1191 62 255# BF3EFF
DarkOrchid2178 58 238# B23AEE
DarkOrchid3154 50 205# 9A32CD
DarkOrchid4104 34 139# 68228B
MediumVioletRed199 21 133# C71585
Violet238 130 238# EE82EE
DarkViolet148 0 211# 9400D3
BlueViolet138 43 226# 8A2BE2
Purple128 0 128# 800.080
Purple1160 32 240# A020F0
Purple2155 48 255# 9B30FF
Purple3145 44 238# 912CEE
Purple4125 38 205# 7D26CD
Purple585 26 139# 551A8B
MediumPurple147 112 219# 9370DB
MediumPurple1171 130 255# AB82FF
MediumPurple2159 121 238# 9F79EE
MediumPurple3137 104 205# 8968CD
MediumPurple493 71 139# 5D478B
thistle216 191 216# D8BFD8
Thistle1255 225 255# FFE1FF
Thistle2238 210 238# EED2EE
Thistle3205 181 205# CDB5CD
Thistle4139 123 139# 8B7B8B
AntiqueGold221 196 136# DDC488
AgedPaper236 171 83# ECAB53
Silver192 192 192# C0C0C0
Dark Cyan0 128 128# 008080
Peach-orange255 204 153# FFCC99

Cùng tác giả

#Tag

color hướng dẫn màu sắc theme color

iDesign Must-try

7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Màu sắc
7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Màu sắc
Màu sắc là yếu tố thị giác tạo ra hiệu ứng mạnh nhất tới cảm xúc của chúng ta. Chúng ta sử dụng màu sắc để tạo ra tâm trạng…
Synesthetic Letters: khi con chữ được nhuộm màu trong tiềm thức
Synesthetic Letters: khi con chữ được nhuộm màu trong tiềm thức
Trong thế giới của những người mắc hội chứng Synesthesia, các giác quan thường dược liên kết chặt chẽ với nhau. Dự án Synesthetic Letters của Dasha Pears và Jane…
Hướng dẫn tự làm tác phẩm nghệ thuật cắt dán chủ đề siêu thực
Hướng dẫn tự làm tác phẩm nghệ thuật cắt dán chủ đề siêu thực
Hoạt động cắt dán thúc đẩy phá vỡ các quy tắc và kết hợp những yếu tố khác nhau theo nhiều cách bất ngờ. Hãy cùng iDesign khám phá một…
8 bí quyết xây dựng chữ ký Email: Yếu tố ‘nhỏ’ nhưng có ‘võ’ với dân sáng tạo
8 bí quyết xây dựng chữ ký Email: Yếu tố ‘nhỏ’ nhưng có ‘võ’ với dân sáng tạo
Chữ kí email có thể khuyến khích mọi người kết nối với bạn một cách thân mật hơn, đặc biệt với những công việc liên quan đến ngành sáng tạo,…
Urban Art - Làn gió tươi mới thúc đẩy sự đa dạng trong màu sắc của các đô thị
Urban Art - Làn gió tươi mới thúc đẩy sự đa dạng trong màu sắc của các đô thị
Ngày nay nó đã là một loại hình nghệ thuật quốc tế với số lượng sử dụng không giới hạn.
8 xu hướng màu sắc sẽ ‘thống trị’ thế giới năm 2021
8 xu hướng màu sắc sẽ ‘thống trị’ thế giới năm 2021
Những gam màu của năm 2021 thiên về sự tươi trẻ, trung lập, gần với màu tự nhiên.