#tag: propaganda poster

/viết một tay/ POSTER: Sự hình thành và vấn đề trong cách thể hiện
/viết một tay/ POSTER: Sự hình thành và vấn đề trong cách thể hiện
Bài viết bởi tác giả Thủy Mẫn, được đăng tải trên nhóm Tổ sáng kiến tự quản. Thủy Mẫn hiện đang là sinh viên theo học chuyên ngành thiết kế…
  • Chỉ 11 phút đọc
Chào mừng Quốc tế Lao động bằng 10 áp phích tuyên truyền nổi bật từ Liên Bang Xô Viết
Chào mừng Quốc tế Lao động bằng 10 áp phích tuyên truyền nổi bật từ Liên Bang Xô Viết
Ngày 1 tháng 5 từ lâu đã được công nhận là Ngày Quốc tế Lao động (hay Ngày Lao động tùy thuộc vào đất nước bạn ở trên thế giới)…
  • Chỉ 8 phút đọc