iDesign iDesign - Art and Ads

Lê Kỳ Chức | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Lê Kỳ Chức
Mã số bài thi: 08


Mô tả ý tưởng:


Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:


Tác giả: Lê Kỳ Chức
Mã số bài thi: 08

Hình trong bài (10)