Tag: nguyên tắc

10 nguyên tắc thiết kế tốt của Dieter Rams (hết)

Một nguyên tắc tuyệt vời của thiết kế tốt là trung thực, có lẽ ...