#tag: Park

Disneyland và tâm lý học trong thiết kế
Disneyland và tâm lý học trong thiết kế
Disneyland là một kiệt tác của thiết kế trải nghiệm người dùng và thiết kế đô thị - tất cả được hình thành để giúp bạn mở ví của mình.
  • Chỉ 7 phút đọc