#tag: Netlix

Netflix: Tất cả đều do thuật toán chi phối
Netflix: Tất cả đều do thuật toán chi phối
Trải nghiệm trên Netflix đều được thuật toán chi phối: xếp loại, nghiên cứu, đánh giá và nhiều hơn thế nữa.
  • Chỉ 10 phút đọc