#tag: Lý thuyết về sự tự quyết

Đại dịch Covid-19 dạy gì cho ta về thiết kế thay đổi hành vi người dùng
Đại dịch Covid-19 dạy gì cho ta về thiết kế thay đổi hành vi người dùng
Điều thú vị về những nhu cầu tâm lý cơ bản để áp dụng cho thiết kế thay đổi hành vi là chúng ta có thể thực hiện nghiên cứu…
  • Chỉ 11 phút đọc