Tag: hệ thống thiết kế view_module view_stream

Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 1)

Design system (Hệ thống thiết kế) là một hướng dẫn thiết kế hữu ích cho phần mềm, truyền thông, con người và doanh nghiệp.