#tag: guernica

Pablo Picasso và những tác phẩm góp phần lật đổ chế độ Phát xít
Pablo Picasso và những tác phẩm góp phần lật đổ chế độ Phát xít
"Tôi chỉ toàn tâm toàn ý đến việc làm sao đặt sự nhân đạo nhiều hết mức có thể vào trong các bức vẽ. Chẳng phải mọi người luôn nhìn…
  • Chỉ 13 phút đọc