loading

#tag: evolution

Tốc độ “đóng băng” thời gian qua từng thời kì nhiếp ảnh
WGSN: Quá trình thay đổi nhận thức và xác định màu sắc của nhân loại
WGSN: Quá trình thay đổi nhận thức và xác định màu sắc của nhân loại
Suốt quá trình tiến hóa của nhân loại, chúng ta đã có sự liên kết giữa màu sắc và cảm xúc. Tuy vậy, đây cũng là một trong những cảm…
  • Chỉ 8 phút đọc