loading

#tag: wellington

Hai nửa địa cầu trên thanh chocolate Wellington
Hai nửa địa cầu trên thanh chocolate Wellington
Với ý tưởng nhằm thể hiện rằng Wellington là một thủ đô nhỏ nằm ở bên đầu kia của thế giới, Eiko Ojala đã tạo ra hai thành phố úp ngược…
  • Chỉ 3 phút đọc