#tag: u99

5 bước để xây dựng và phát triển một câu chuyện có phần ‘linh hồn’ thu hút
5 bước để xây dựng và phát triển một câu chuyện có phần ‘linh hồn’ thu hút
Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của câu chuyện trong việc nuôi dưỡng kết nối con người có ý nghĩa. Câu chuyện đầu tiên mà tôi viết là để…
  • Chỉ 22 phút đọc