#tag: james morgan

Bajau Laut: người du mục cuối cùng sống trên biển.
Bajau Laut: người du mục cuối cùng sống trên biển.
Những người du mục này đã gắn bó cuộc đời của họ với biển cả, nhưng có thể họ là thế hệ cuối cùng làm như thế.
  • Chỉ 5 phút đọc