loading

#tag: fly agaric

Nấm, Thế giới Cổ tích và Alice ở Xứ sở Thần tiên (Phần 3)
Nấm, Thế giới Cổ tích và Alice ở Xứ sở Thần tiên (Phần 3)
Ở hai phần trước, tác giả Mike Jay dẫn dất người đọc đến những câu chuyện được kể về các trải nghiệm ảo giác gây ra bởi các loài nấm…
  • Chỉ 9 phút đọc