loading

#tag: fanzine

Fanzine Mardi - Dự án thử nghiệm in lụa của sinh viên Camille Charbonneau
Fanzine Mardi - Dự án thử nghiệm in lụa của sinh viên Camille Charbonneau
Một vài dự án được thực hiện với mục đích hoàn toàn để thử nghiệm, chẳng có mục đích nào cao cả ở đây ngoài việc hoàn thành dự án…
  • Chỉ 3 phút đọc