#tag: địa project

Những phòng tranh đáng chú ý nhất tại Việt Nam (Phần 2 - Sài Gòn)
Những phòng tranh đáng chú ý nhất tại Việt Nam (Phần 2 - Sài Gòn)
Bối cảnh nghệ thuật đương đại ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nở rộ trong vài năm gần đây. Nó không còn bị cuốn trong những cuộn vải…
  • Chỉ 3 phút đọc