Tag: Auto-layout view_module view_stream

Thiết kế Phản hồi với Sketch - Phần 1

Có gì mới trong tính năng thay đổi kích thước nhóm phần tử (group resizing) ? Với phiên bản Sketch mới nhất (v.44), tính năng thay đổi kích thước nhóm đã được cập nhật. Sau bản cập nhật này, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát tính năng này hơn. Trước đây, tôi đã có