#tag: ảo ảnh quang học

Sự phát triển của điêu khắc động học thôi miên
Sự phát triển của điêu khắc động học thôi miên
Kinetic Sculpture (Nghệ thuật động học thôi miên) là nghệ thuật từ bất kỳ phương tiện nào chứa chuyển động mà người xem có thể nhận thấy hoặc phụ thuộc vào chuyển động của nó.…
  • Chỉ 4 phút đọc