#tag: alexander calder

The Misused - Tượng chuyển động từ đồ vật hàng ngày mà bạn cũng có thể làm được!
The Misused - Tượng chuyển động từ đồ vật hàng ngày mà bạn cũng có thể làm được!
Các nhà tạo tác hãy cùng tìm về dòng chảy sáng tạo bằng cách quan sát những sản phẩm của Liang-Jung Chen, nhà sáng lập của dự án thiết kế…
  • Chỉ 3 phút đọc