Tag: personal experience view_module view_stream

Shiraz Gallab và dấu ấn cá nhân trong thiết kế đồ họa 

Đối với Shiraz Gallab, trải nghiệm cá nhân, ngôn ngữ và thiết kế là không thể tách rời.