#tag: self-motivation

Làm thế nào để tiếp tục khi bản thân không có ý muốn làm?
Làm thế nào để tiếp tục khi bản thân không có ý muốn làm?
Thực tế mà nói, không có điều gì đang ngăn cản bạn, chỉ có bản thân không muốn làm mà thôi. Chúng ta đều có một dự án mà mình…
  • Chỉ 8 phút đọc