#tag: reddit

Bảo tàng lịch sử Websites | Kì 3: Quá trình thay đổi và phát triển của Youtube và Reddit
Bảo tàng lịch sử Websites | Kì 3: Quá trình thay đổi và phát triển của Youtube và Reddit
Ở kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu qua quá trình thay đổi và phát triển của Pinterest và Facebook. Kỳ này, iDesign sẽ tiếp tục giới thiệu về hai…
  • Chỉ 5 phút đọc