#tag: quảng

Bài chòi Hội An - Trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam
Bài chòi Hội An - Trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam
Bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam, về sau đã được phát triển thành một…
  • Chỉ 3 phút đọc