#tag: ô nhiễm nước

Chỉ 40% sông và hồ ở châu Âu có điều kiện sinh thái tốt
Chỉ 40% sông và hồ ở châu Âu có điều kiện sinh thái tốt
Trong đó, tình trạng tệ nhất là ở nước Anh. Báo cáo cho thấy phần lớn các sông, hồ và cửa sông ở châu Âu không đạt được các tiêu…
  • Chỉ 4 phút đọc