loading

#tag: Miguel Rothschild

Tác phẩm sắp đặt: Những con sóng đại dương bằng vải
Tác phẩm sắp đặt: Những con sóng đại dương bằng vải
Những con sóng này không bắt đầu từ gió mà bắt đầu từ...vải.
  • Chỉ 3 phút đọc