Dự án được thực hiện bởi by Simon Carrasco, John Stuart và  Kevin Yeun Kit Lo, Paranoid có mặt chữ hoàn toàn hình học và phù hợp cho các tiêu đề lớn. Phông chữ hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu bạn có ý địn sử dụng cho mục đích thương mại, xin vui lòng liên hệ với nhóm tác giả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREE download of Paranoid (OTF)

Comments

comments