Ảnh hưởng của Typography lên đồ họa đã có từ lâu. Đối với web kể từ khi những dịch vụ Web Font ra đời, Typography càng chứng tỏ tầm quan trọng của nó trong thiết kế nói chung và website nói riêng. Hãy tìm kiếm cho mình một bộ font phù hợp cho thiết kế của bạn.

 

 

 

 

 

Reboard

 

 

 

 

 

 

Sketch Block

 

 

 

 

 

 

Riesling

 

 

 

 

 

 

Steiner

 

 

 

 

 

 

TitilliumText 14L

 

 

 

 

 

 

Quicksand

 

 

 

 

 

 

Aller

 

 

 

 

 

 

Surface

 

 

 

 

 

 

Cube Font

 

 

 

 

 

 

 

Quad Typeface

 

 

 

 

 

 

 

Mod Font

 

 

 

 

 

 

 

VAL

 

 

 

 

 

 

 

Cube 02™

 

 

 

 

 

 

 

LOT Free Font

 

 

 

 

 

 

 

Val Stencil

 

 

 

 

 

 

 

Juice

 

 

 

 

 

 

 

Gayatri

 

 

 

 

 

 

 

DAN Free Font

 

 

 

 

 

 

 

Paranoid

 

 

 

 

 

 

Zag font (chỉ free download 2 kiểu)

 

 

 

 

 

 

 

Hattori-Hanzo-typeface

 

 

 

 

 

 

 

GlideA Font

 

 

 

 

 

 

 

Kilogram

 

 

 

 

 

 

 

Days typeface

 

 

 

 

 

 

 

Deibi-v1

 

 

 

 

 

 

 

Chunk

 

 

 

 

 

 

Base-05

 

 

 

 

 

 

Sorts Mill Goudy

 

 

 

 

 

 

Raleway

 

 

 

 

 

 

Prociono

 

 

 

 

 

 

Orbitron

 

 

 

 

 

 

Nevis

 

 

 

 

 

 

League Gothic

 

 

 

 

 

 

Junction

 

 

 

 

 

 

Gayatri

 

 

 

 

 

 

Comfortaa

 

 

 

 

 

 

Masterplan

 

 

 

 

 

 

Aubrey

 

 

 

 

 

 

Eurofurence

 

 

 

 

 

 

Sony Sketch Ef

 

 

 

 

 

 

Sansation

 

 

 

 

 

 

New Garden


 

 

 

 

 

Base-02

 

 

 

 

 

 

Bellerose

 

 

 

 

 

 

Neuropol

 

 

 

 

 

 

Star Avenue

 

 

 

 

 

 

Reboard

 

 

 

 

 

 

Champagne Limousines

 

 

 

 

 

 

Philosopher

 

 

 

 

 

 

Bulldozer

 

 

 

 

 

Nnowadays

 

 

 

 

 

 

Circula

 

 

 

 

 

 

Unik Type

 

 

 

 

 

 

Caviar Dreams

 

 

 

 

 

artatm sưu tầm

Comments

comments