Không giống với san-serif, font chữ vẽ tay nhìn không được nghiêm túc bằng. Nhưng những phông chữ vẽ tay mang tới cảm giác thân thuộc, vì nó mô phỏng theo các chữ khi ta cầm bút vẽ nên. Trong một số trường hợp font vẽ tay tỏ ra đặc biệt phù hợp.

 

 

iDesign giới thiệu 40 font chữ vẽ tay miễn phí để bạn có thêm nguồn tư liệu thiết kế.

 

 

Windsong

 

 

 


 

 

WC RoughTrad BTA

 

 

 

 

Hai Turtle Doves

 

 

 

 

Thurston Erc

 

 

 

 

The Scream Quiet

 

 

 

 

 

Sophie, Regular

 

 

 

 

Salamander

 

 

 

 

 

Rock Show Whiplash

 

 

 

 

Rabiohead

 

 

 

 

Positiv-A

 

 

 

 

Pisan

 

 

 

 

Peixe Frito

 

 

 

 

 

Pappo’s Blues Band

 

 

 

 

Note this


 

 

 

Mia’s Scribblings


 

 

 

Luna Bar

 

 

 

 

Love Ya Like A Sister

 

 

 

 

Later On

 

 

 

 

Just Me Again Down Here


 

 

 

Journal


 

 

 

Joe Hand 2

 

 

 

 

Jerry’s handwriting

 

 

 

 

James Fajardo

 

 

 

 

Jamaistevie

 

 

 

 

HandVetica

 

 

 

 

Hand of Sean

 

 

 

 

Grutch Shaded

 

 

 

 

Green Piloww

 

 

 

 

Glider Girls

 

 

 

 

FFF Tusj

 

 

 

 

Fail

 

 

 

 

Fabulous 50s


 

 

 

Estrya’s Handwriting

 

 

 

 

Jerry’s handwriting

 

 

 

 

Dali

 

 

 

 

Daniel


 

 

 

Bubbly Frog

 

 

 

 

Analgesics

 

 

 

 

Alpha Mack

 

 

 

 

Theo Hongkiat

Comments

comments