Những phông chữ miễn phí thường được đánh giá không được cao bằng các phông chữ thương mại. Tuy vậy trong kho phông miễn phí của Google bạn vẫn có thể chọn ra những phông chữ phù hợp với dự án của mình.

 

1. Playfair Display

 

 

playfair-display-font-sample

 

 

 

2. Alegreya

 

 

alegreya-font-sample

 

 

 

3. Alegreya Sans

 

 

alegreya-sans-font-sample

 

 

 

4. Anonymous pro

 

 

anonymous-pro-font-sample

 

 

 

5. Archivo narrow

 

 

archivo-narrow-font-sample

 

 

 

6. Arvo

 

 

arvo-font-sample

 

 

 

7. Bitter

 

 

bitter-font-sample

 

 

 

8. Cardo

 

 

cardo-font-sample

 

 

 

9. Chivo

 

 

chivo-font-sample

 

 

 

10. Crimson text

 

 

crimson-text-font-sample

 

 

 

11. Domine

 

 

domine-font-sample

 

 

 

12. Fira sans

 

 

fira-sans-font-sample

 

 

 

13. Inconsolata

 

 

inconsolata-font-sample

 

 

 

14. Karla

 

 

karla-font-sample

 

 

 

15. Lato

 

 

lato-font-sample

 

 

 

16. Libre baskerville

 

 

libre-baskerville-font-sample

 

 

 

17. Lora

 

 

lora-font-sample

 

 

 

18. Merriweather

 

 

merriweather-font-sample

 

 

19. Montserrat

 

 

 

montserrat-font-sample

 

 

 

20. Neuton

 

 

neuton-font-sample

 

 

 

21. Old standard

 

 

old-standard-tt-font-sample

 

 

 

22. Open sans

 

 

open-sans-font-sample

 

 

 

21. Poppins

 

 

poppins-font-sample

 

 

 

22. Pt serif

 

 

pt-serif-font-sample

 

 

 

22. Roboto

 

 

roboto-font-sample

 

 

 

23. Roboto slab

 

 

roboto-slab-font-sample

 

 

 

24. Source sans pro

 

 

source-sans-pro-font-sample

 

 

 

25. Source serif pro

 

 

source-serif-pro-font-sample

 

 

 

26. Varela round

 

 

varela-round-font-sample

 

 

 

27. Work sans

 

 

work-sans-font-sample

 

 

 

29. Chivo

chivo-font-sample

 

Comments

comments