Trong thuật ngữ về phông có lowercase để chỉ chữ thường, và uppercase để chỉ chữ hoa. Trong bài sưu tầm 28 phông chữ Uppercase tuyệt đẹp để bạn lựa chọn.

 

Uni Sans Free

 

 

1-capital-free-fonts

 

 

 

BARON

 

 

2-capital-free-fonts

 

 

 

OSTRICH SANS INLINE

 

 

3-capital-free-fonts

 

 

 

Code

 

 

4-capital-free-fonts

 

 

 

Bebas Neue

 

 

5-capital-free-fonts

 

 

 

Blackout

 

 

6-capital-free-fonts

 

 

 

Clutchee

 

 

7-capital-free-fonts

 

 

 

Intro Condensed

 

 

8-capital-free-fonts

 

 

 

SIMPLIFICA

 

 

9-capital-free-fonts

 

 

 

Moderne Sans

 

 

10-capital-free-fonts

 

 

 

Furore

 

 

11-capital-free-fonts

 

 

 

Borg

 

 

12-capital-free-fonts

 

 

 

Tesla

 

 

13-capital-free-fonts

 

 

 

ADAMCG PRO

 

 

14-capital-free-fonts

 

 

 

Porto

 

 

15-capital-free-fonts

 

 

 

College

 

 

16-capital-free-fonts

 

 

Mohave

 

 

 

17-capital-free-fonts

 

 

 

Primus

 

 

19-capital-free-fonts

 

 

 

Accent

 

 

20-capital-free-fonts

 

 

 

Rex

 

 

22-capital-free-fonts

 

 

 

Dense

 

 

23-capital-free-fonts

 

 

 

Reckoner

 

 

24-capital-free-fonts

 

 

 

CHE’s Bone

 

 

25-capital-free-fonts

 

 

 

Glamor

 

 

27-capital-free-fonts

 

 

 

Festa Major de Sant Boi 2014

 

 

28-capital-free-fonts

 

 

 

FANCY ME

 

 

29-capital-free-fonts

 

 

 

Portica

 

 

30-capital-free-fonts

 

 

 

 

 

 

Comments

comments