Tag: tâm lí học view_module view_stream

7 +/- 2 điều mà ngành công nghiệp phần mềm cần biết về tâm lý học nhận thức

Khả năng xử lí thông tin của bộ não con người vẫn không thay đổi - ngay từ lúc số lượng người dùng các thiết bị kết nối Internet dựa trên nền tảng phần mềm đã và đang tăng theo bậc lũy thừa. Lĩnh vực tâm lí học, đặc biệt là tâm lí học nhận