Trong tiếng Việt thì chúng ta không sử dụng dấu nháy đơn, mà sử dụng dấu nháy (ngoặc) kép ( " ). Còn với ngôn ngữ quốc tế thì dấu nháy đơn dùng cho văn viết, sử dụng khi cần tăng âm lượng khi đọc những câu trong dấu nháy đơn. Vì thế những logo sử dụng dấu nháy đơn cũng mong muốn một sự chú ý tương tự.

 

Hãy cùng xem những logo sử dụng biểu tượng dấu nháy đơn rất đẹp và sáng tạo. Hy vọng bạn có thêm những ý tưởng cho mình khi thiết kế logo.

 

 

Estimated Time of Arrival


 

 

 

Society 27


 

 

 

Talk More

  

 

Two Thumbs Up

 

 

   

 

 

Job Quote

 

 

 

 

Rapid Quote

 

 

 

 

Mister Quote

 

 

 

 

Quote Builder

 

 

 

 

Buzz World Studio

 

 

 

 

Quote Block

 

 

  

 

 

Fueal Quoter

 

 

 

 

 

Elephant Talk

 

 

 

 

Web Company

 

 

 

 

Quote Kid

 

 

Comments

comments