Việc cập nhật những thiết kế tuyệt vời trên thế giới giúp bạn biết chúng ta phải luôn nỗ lực trong nghề nghiệp của mình. Qua những thiết kế này bạn cũng có cảm hứng trong công việc.

 

 

APPS

 

 

APPS

 

 

 

Brewery

 

 

Brewery

 

 

 

Paye ton caps

 

 

caps

 

 

 

Nike – Geç Kendini

 

 

Geç Kendini

 

 

 

MIKIYA KOBAYASHI

 

 

KOBAYASHI

 

 

 

Hi-ReS! London

 

 

London

 

 

 

WE AIN’T PLASTIC

 

 

PLASTIC

 

 

 

ESPN Sports Programming

 

 

Programming

 

 

 

Super Top Secret

 

 

Secret

 

 

 

Take Me To Tomorrowland

 

 

tomorrow

 

 

 

Cameo by Vimeo

 

 

Vimeo

 

 

 

Void

 

 

void

 

 

 

 

 

 

Comments

comments