Nếu bạn đã có những sản phẩm thiết kế tốt và muốn để screen shot của chúng ngay trên trang chủ của website, thì có thể xem các ví dụ trong bài này để tham khảo.

 

 

 

Theme Trust

 


 

 

 

 

Fork

 

 


 

 

 

 

Bellstrike

 

 


 

 

 

 

Luccaco

 

 


 

 

 

 

Kickoff

 

 


 

 

 

 

innove

 

 


 

 

 

 

Shopify

 

 


 

 

 

 

Podio

 

 


 

 

 

 

Syxer

 

 


 

 

 

 

EEHarbor

 

 


 

 

 

 

Tapp3 Media

 

 


 

 

 

 

sketchdock

 

 


 

 

 

 

webcontact.de

 

 


 

 

 

 

nealite

 

 


 

 

 

 

nosotros

 

 


 

 

 

 

nclud

 

 


 

 

 

 

Stylapps

 

 


 

 

 

 

Due

 

 


 

 

 

 

River of News

 

 


 

 

 

 

envero

 

 


 

 

 

 

GlobeConvert

 

 


 

 

 

 

Foundation Six

 

 


 

 

 

 

Pulse

 

 

 

 

 

WDL sưu tầm

Comments

comments