Một trang web nên có một cách đơn giản để khách hàng liên hệ với người có trách nhiệm. Điều này thường được thực hiện ở trang Liên Hệ (contact).

 

Dưới đây là 21 trang web gây ấn tượng với khách hàng khi họ muốn liên hệ.

 

 

Etch

 

 

contact01

 

 

 

SoftFacade

 

 

contact02

 

 

 

84.Paris


 

contact03

 

 

 

Neopolitan Clothing


 

contact04

 

 

 

BKWLD

 

 

contact05

 

 

 

4120

 

 

contact06

 

 

 

Online Department

 

 

contact07

 

 

 

The Prince ink Company

 

 

contact08

 

 

 

Josies Bathrooms

 

 

contact09

 

 

 

Mud

 

 

contact10

 

 

 

Antilop

 

 

contact11

 

 

 

Apostrophe Copywriters

 

 

contact12

 

 

 

83-Bits

 

 

contact13

 

 

 

Sputnik Creative

 

 

contact14

 

 

 

Rozmowa

 

 

contact15

 

 

 

Beta Takaki

 

 

contact16

 

 

 

Artcampp

 

 

contact17

 

 

 

Eduardo Nunes

 

 

contact18

 

 

 

Milk & Pixels

 

 

contact19

 

 

 

Truf

 

 

contact20

 

 

 

Substrakt

 

 

contact21

 

 

 

WDL sưu tầm

Comments

comments