Sử dụng hình ảnh lớn trong thiết kế đến lúc này là rất quen thuộc, bạn sẽ gặp những trang web sử dụng kiểu thiết kế này ở bất cứ đâu. Hãy xem những trang web khiến bạn ấn tượng vì cách sử dụng hình ảnh của chúng.

 

 

 

Giorgio 1958

 

 

 

 

 

 

Pirata

 

 

 

 

 

 

Joanna Laajisto


 

 

 

 

 

Userbrain


 

 

 

 

 

The Funtasty


 

 

 

 

 

Space Box


 

 

 

 

 

IdeaKites


 

 

 

 

 

Tiny Factory


 

 

 

 

 

Flywheel


 

 

 

 

 

Sweet Basil


 

 

 

 

 

Aspect Photography


 

 

 

 

 

insomnia coffee co.


 

 

 

 

 

Sheree Hannah


 

 

 

 

 

Nucoco Chocolate


 

 

 

 

 

Meet Olly


 

 

 

 

 

Eleventh Edition


 

 

 

 

 

by association only


 

 

 

 

 

Mosaic


 

 

 

 

 

Wantful


 

 

 

 

 

Ideaware


 

 

 

 

 

Matthew Carleton


 

 

 

 

 

 

Theo WebDesignLedge

Comments

comments