• Bradbury Thompson (1911 – 1995)

    Tổ chức Communication Arts cho rằng "Khi nói tới lĩnh vực Typography, photography và màu sắc, không ai làm nó tốt hơn Bradbury Thompson... làm việc một cách thầm lặng, ông mở rộng giới hạn của lĩnh vực in trên giấy và gây ảnh hưởng lên thiết kế về phương pháp và chỉ đạo nghệ thuật.

tìm kiếm

/ Bài viết hay