Mỹ Thuật

Những bài viết về art

YUKO SHIMIZU

YUKO SHIMIZU là Freelance illustrator (họa sĩ tự do) sống tại thành phố New York và giảng dậy về minh họa tại trường mỹ thuật. Năm 2009 tờ NewsWeek Japan đã…

No More Posts