Những đoạn phim quảng cáo hay trong năm 2012

Nhiều phim quảng cáo khiến người xem truyền hình chỉ muốn chuyển kênh. Nhưng cũng có nhiều đoạn phim khán giả sẽ ngồi xem tới giây cuối cùng. Trong bài sưu tầm một số phim được đánh giá cao bởi sự sáng tạo, tính nhân văn và giải trí mà phim đem lại.

Guinness: St. Patrick's Day

Food Games

Guinness: Made Of More, Cloud

Urgence Darfour: Dictators don’t just stop

BGH Air Conditioner: Dads in briefs

Flying Horse - Gatorrada (Cat-Toast)