• Một ngày không phân tâm: Bài học 12 giờ tập trung

    Đây là các quy tắc: Mọi công việc phải làm trong ít nhất 30 phút. Ví dụ như nếu tôi bắt đầu sửa một bản thảo, tôi phải mất ít nhất 30 phút chỉnh sửa. Nếu tôi cần hoàn thành một công việc nhỏ, như làm ra một biểu mẫu. Tôi phải tiêu tốn ít nhất 30 phút làm việc này.

tìm kiếm

/ Bài viết hay