• Lỗi quy kết

    Trong một cuốn sách nổi tiếng The Tipping Point, tác giả Malcolm Gladwell chỉ ra các đặc trưng của những người có ảnh hưởng vào một trong ba kiểu: Kết nối, Đào tạo và Bán hàng (connectors, mavens, and salesmen).

tìm kiếm

/ Bài viết hay